Saving Wales’s upland Water Voles

INCC and partners are aiming to save a population of one of the UK’s rarest and fastest declining mammal species, the Water Vole (Arvicola amphibius). “We have lost so many of our Water Voles in Wales over the past fifty years or so. If we don’t do something urgently, we may end up losing this […]

Read More…

Farmland restoration in Ceredigion

Since 2020 INCC has been undertaking surveys and assessments to help inform management decisions for wildlife at a farm located in Ceredigion, on the western side of the Teifi Valley. The site is an 84.6ha area of land that was, until relatively recently, mostly managed by sheep grazing and cutting for silage. The early stages […]

Read More…

Adfer tir fferm ym Mro Morgannwg

Yn 2023 daeth tirfeddianwyr newydd o Fro Morgannwg a oedd newydd brynu fferm 77ha at INCC. Tan yn gymharol ddiweddar, roedd yn fferm ddefaid a gwartheg gymysg yn cynnwys tir pori wedi’i wella’n amaethyddol a chaeau silwair, ynghyd ag ardaloedd bychain o goetir collddail a gwrychoedd trwchus. Mae’r perchnogion tir yn frwd o blaid bywyd […]

Read More…

Cadwraeth y Bras Melyn ym Mro Morgannwg

Yellowhammer. Clive Hurford

Mae INCC yn gobeithio gwella ffawd un o adar ffermdir prinnaf a mwyaf lliwgar Cymru – y Bras Melyn (Emberiza citrinella). Bydd y prosiect yn cynnwys perchnogion tir a chadwraethwyr yn gweithio gyda’i gilydd ar gyfer y Bras Melyn a bywyd gwyllt arall ar fferm gymysg ym Mro Morgannwg. Er mwyn helpu’r Bras Melyn a’r […]

Read More…

Dyffryn Aman: Gardd Bywyd Gwyllt Cymunedol

Mae INCC a gwirfoddolwyr wedi trawsnewid darn o dir yn Nyffryn Aman yn ardd bywyd gwyllt, sydd bellach yn ffynnu gyda bywyd gwyllt ac yn agored i ymwelwyr. Yn gynnar yn 2022 cymerodd INCC gyfrifoldeb am ardal o dir drws nesaf i’r pafiliwn bowlio yn y Garnant, gyda’r syniad o greu gardd bywyd gwyllt i’w […]

Read More…

Achub Britheg y Gors yn Ne Cymru

Plîs cyfrannwch i helpu i atal difodiant lleol un o’r rhywogaethau eiconig sy’n wynebu’r bygythiad mwyaf yn y du – glöyn byw Britheg y Gors (Euphydryas aurinia). Mae’r glöyn byw yma wedi wynebu dirywiad trychinebus ledled llawer o Ewrop a’r DU yn ystod y degawdau diwethaf. Er bod Cymru yn parhau i fod yn gadarnle […]

Read More…

Dyffryn Aman: Cadwraeth Natur Gymunedol

Volunteers on a wildlife walk in the Amman Valley

Wrth galon gwaith INCC yn Nyffryn Aman mae cadwraeth natur gymunedol. Mae pobl leol o bob oedran a gallu yn gallu chwarae rhan uniongyrchol mewn helpu i warchod bywyd gwyllt yn eu tirwedd. Mae INCC wedi bod yn gweithio gyda thrigolion y Dyffryn ers dros 5 mlynedd i ennyn brwdfrydedd pobl leol a’u cynnwys yn […]

Read More…

Dyffryn Aman: Adfer Cynefinoedd

Wildflower roadside verge in the Amman Valley

Mae INCC wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid yn Nyffryn Aman i ddechrau adfer cynefinoedd, gan gynnwys glaswelltir corsiog a dolydd. Cynhaliwyd arolwg cynefin o ran helaeth o Ddyffryn Aman gan Gyngor Sir Caerfyrddin (CSC) yn 2020. Mapiodd yr arolwg y cynefinoedd yn y dirwedd sydd o bwysigrwydd arbennig ar gyfer bioamrywiaeth. Cofnodwyd cyfanswm o […]

Read More…

Diweddariad ar Brosiect Britheg y Gors Rhagfyr 2023

Marsh Fritillary feeding on Meadow Thistle on Llantrisant Common.

Mae dros flwyddyn wedi mynd heibio ers ein diweddariad diwethaf ar brosiect atgyfnerthu poblogaeth Britheg y Gors ac mae llawer wedi digwydd ers hynny, ar Gomin Llantrisant ac yn y corlannau magu yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol. Yn y diweddariad diwethaf roedden ni ar fin dechrau rhyddhau’r sypiau nesaf o lindys ar y comin. Casglodd […]

Read More…